Hormatly Ýaponiýanyň çäginde ýaşaýan Türkmenistanyň raýatlary! 2017-nji ýylyň 12-nji fewralynda Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary geçirilýär, şonuň bilen bagly Sizi Ilçihananyň çäginde açylan 1-nji saýlaw uçastogynda şol gün irden sagat 10-da ses bermäge çagyrýarys.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow:

"Dünýäniň häzirki ösüşiniň esasy ugurlary we olar babatynda biziň ýurdumyzyň tutýan orny Türkmenistanyň giň we doly möçberli halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek üçin saýlap alan ýolunyň, onuň häzirki zamanyň - syýasatyň, ykdysadyýetiň, söwdanyň, maglumat, medeni, ylym-bilim, gumanitar we beýleki ugurlardaky möhüm meselelere işjeň gatnaşmagynyň dogrulygyny tassyklaýar. Häzirki wagtda Türkmenistan anyk ýörelgelere we öz maksadyňa takyk düşünilmegine esaslanýan köpugurly, toplumlaýyn daşary syýasaty amala aşyrýar. Biziň aragatnaşyklarymyzyň gerimleri has giňeldi, oňa barha köp täze ýurtlar we sebitler goşulýar. Türkmenistanyň iki taraplaýyn, şeýle hem köptaraplaýyn formatdaky halkara gatnaşyklarynyň mazmuny hem köpdürlülige eýe bolýar."

Aşgabat 2017

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň başlamagyna

464 Gün
23 Sagat
19 Minut
15 Sekunt